NALN

From Sport, Arts, Culture & Recreation
Revision as of 13:00, 29 March 2019 by Calitzbf (Talk | contribs) (Dokumente:)

Jump to: navigation, search


Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (NALN)

Die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (NALN) in Bloemfontein is die sentrale bewaarplek vir alle materiaal en inligting wat die geskiedenis, ontwikkeling en omvang van die Afrikaanse letterkunde, musiek en toneel dokumenteer.


Dit is in 1973 deur die Vrystaatse provinsiale owerheid gevestig as ’n diens aan die hele land.


As deel van sy transformasie in die 1990’s het NALN die ontwikkeling van ’n Sesotho letterkunde museum bepleit en gefasiliteer. Vandag is Dingolweng ’n dinamiese sustersinstelling binne die Vrystaatse department sport, kuns, kultuur en ontspanning van die Vrystaatse provinsiale museumdiens.


Omvang

NALN se museumversamelings beloop ’n beraamde driekwartmiljoen items. Benewens meublement en personalia uit talle skrywers en andere se literêre nalatenskap, sluit dit boek- en publikasieversamelings in, asook kluise vol manuskripmateriaal, tydskrifte en koerante, knipselversamelings, bladmusiek-, plakkaat- en programversamelings, die oudiovisuele versameling, en dergelike unieke bewarenswaardighede.


Toekomsgerig

Hierdie materiaal word in die eerste plek versamel, bewaar en ontsluit as ’n erfenis aan die geslagte wat kom, as ’n lewende erfenis waarop ’n toekoms gebou kan word.


Dit is ’n nasionale hulpbron vir die hele land en sy mense, sowel wat die uitstalwaarde betref as die navorsingspotensiaal.


Dienste wat NALN bied

 • Lesings en praatjies
 • Begeleide toere
 • Aktiwiteite vir kinders soos Skattejag en Raaisels
 • Uitreik-aksies
 • ’n Omvattende inligtingsdiens
 • Opvoedkundige projekte
 • NALN beskik oor ’n ouditorium en ander fasiliteite vir die aanbied van museumverwante geleenthede soos boekbekendstellings en programme waarin die Afrikaanse woorderfenis geniet word.
 • Die Vriende van NALN-vereniging bied lidmaatskap aan enigeen wat NALN daardeur wil ondersteun.
 • NALN bewaar ons Afrikaanse woorderfenis:
  • Versamel en bewaar
  • Dokumenteer en ontsluit
  • Doen en fasiliteer navorsing
  • Kontekstualiseer en interpreteer
  • Ontwikkel uitstallings
  • Publikasies


Kontak NALN

Posadres: NALN, Privaatsak X20543, Bloemfontein, 9300

Faksnommer: 051 405 4259

Straatadres: h/v Miriam Makeba- en Pres. Brandstraat, Bloemfontein

Besoektye: Maandae – Vrydae 8:00 – 16:00


U kontakpersone

Kurator (skenkings en nalatenskappe, ens.):

Mnr. Wyno Simes

Tel. 051 405 4013

E-pos: simes.w@sacr.fs.gov.za


Navorsingsinligting:

Mev. Lacia Viljoen

Tel. 051 405 4711

E-pos: lcvnaln@sacr.fs.gov.za


Leeskringbesprekings en praatjies:

Mev. Leana Lategan

Tel. 051 405 4012

E-pos: leana.naln@sacr.fs.gov.za


Bespreek van ouditorium:

Me. Mantele Notuku

Tel. 051 405 4034

E-pos: mantele.naln@sacr.fs.gov.za


Begeleide toere, opvoedkundige dienste en Museumwinkel:

Mev. Annelien Diedericks

Tel. 051 405 5407

E-pos: annelien.naln@sacr.fs.gov.za


NALN is die geheue van...

ons Afrikaanse literêre erfenis:

 • Alle skrywers wat in Afrikaans skryf, vind ’n tuiste in NALN: biografiese en skrywersinligting, hul boeke, manuskripte, memorabilia, ens.
 • Die Afrikaanse letterkunde oor alle eras word gedokumenteer – vanaf die vroegste dagboek- en joernaalliteratuur tot die heel jongste tendense.
 • Alle fasette en registers word gekoester, insluitende kinder- en jeugliteratuur, ontspannings- en verstrooiingsliteratuur; ook alle genres en sub-genres, asook fotoverhale, strokiesprente, vertellings en ander mondelinge letterkunde.
 • Afrikaanse tekste in vertaalde vorm word versamel asook as die wêreldletterkunde in sy Afrikaanse vertaling.
 • NALN bewaar die omvattendste versameling Afrikaanse boeke en publikasies by enige enkele instelling (meer as 84 000 titels en 150 000 eksemplare).
 • 'n Versameling manuskripmateriaal (minstens ‘n halfkilometer raklengte, ongeveer 150 000 items).
 • Koerant- en tydskrifknipsels, ook uit die eras vóór die internet, met biografiese inligting van meer as 8000 skrywers en boekresensies.
 • Die knipselversameling dien as unieke inligtingsbron oor taal- en letterkunde verwante onderwerpsvelde soos literêre pryse en die stand van Afrikaans.
 • NALN beantwoord navrae van onderwysers, skoliere, voor- en nagraadse studente, leeskringe en enigeen wat in een of ander aspek van die Afrikaanse letterkunde belangstel.


NALN is die geheue van...

ons Afrikaanse musiekerfenis:

 • NALN is die enigste bestaande museumfasiliteit vir die Afrikaanse musiek in sy totale omvang van die ernstige tot die volkse en die ligte musiek.
 • NALN besit materiaal van die skeppers van ons vroegste kunsliedere, soos Bosman di Ravelli, Charles Nel en Stephen Eyssen, asook nalatenskappe van o.a. Arnold van Wyk, S. le Roux Marais, Olaf Andresen, Anton de Waal, Jan Orrelis en verskeie ander lede van die De Villiers-musici.
 • Die omvangryke dokumenteversameling van die musiekhistorikus Jan Bouws is ’n unieke navorsingsbron.
 • Die argief van die Nasionale Raad vir Volksang en Volkspele, aangevul deur die nalatenskap van dr. S.H. Pellissier, e.a.
 • ’n Bladmusiekversameling van George Payne word aangevul deur skenkings en nalatenskappe uit talle ander oorde.
 • Plakkate en programme van musiekaanbiedings, asook knipsels en ander bronne oor musiekpersoonlikhede en die musieklewe sowel as die kunstefeeste.


NALN is die geheue van...

ons Afrikaanse toneel- en teatererfenis:

 • NALN is die enigste bestaande museum vir die Afrikaanse toneel, van die vroegste pioniersera tot die huidige.
 • Loopbaanversamelings van pioniers soos Die Hanekoms, Wena Naudé, André Huguenet, Anna Neethling-Pohl, e.a.; versamelings uit latere era’s soos dié van Cobus Rossouw, Sandra Kotzé, Marius Weyers en Hermien Dommisse.
 • Toneelmanuskripmateriaal, soos toneel- en regietekste en korrespondensie.
 • Dit sluit Africana in wat terugstrek tot die 19de eeuse Rederykerskamer Aurora aan die Kaap,
 • Herman Binge se argiefopnames met teaterpersoonlikhede.
 • Neil Sandilands se reuse versameling digitale foto- en videomateriaal.
 • Opnames van verskeie persoonlikhede uit die toneel-, radio- en TV-wêreld.
 • Plakkate en programme van toneelaanbiedings.
 • Tekstielversamelings met toneelkostuums soos dié van Francesco die Nar.
 • Koerantknipsels met biografiese inligting van akteurs.


Vriende van NALN-vereniging

Kontakbesonderhede:


Dokumente:


NALN Lê VANDAG MôRE SE GESKIEDENIS VAS
Back